سوالات متداول

دسته‌بندی سوالات متداول
سوال جدید اتلاتلالتال

اتنلاتلالانلاتلتالاتلاتبات

در مورد سنوات پایان خدمت چه نکاتی را باید رعایت کرد؟
 1. مزد ثابت برابر است با حقوق پایه بعلاوه مزایای به تبع شغل(طبق ماده ۳۶ قانون کار
 2. سنوات پایان خدمت معادل یک ماه مزدثابت به ازای یکسال کارکرد میباشد.(طبق ماده ۲۴ قانون کار)
 3. پرداخت سنوات به کارکرد کمتر هم به همین نسبت قابل محاسبه و قابل پرداخت است.
 4. پرداخت سنوات پایان خدمت قبل از خاتمه کار جنبه علی الحساب دارد.
 5. سنوات پایان خدمت معاف از بیمه و مالیات میباشد.(مالیات طبق ماده ۹۱ بند ۵..بیمه طبق بخشنامه ۱۱/۳)
 6. سنوات پایان خدمت با پایه سنواتی کاملا متفاوت است.

۷- سنوات پایان خدمت به یک روز هم تعلق میگیرد(طبق تبصره ۴ ماده ۴۱ قانون رفع موانع تولید)

مطابق قانون بیمه بیکاری، در چه مواردی مقرری بیمه بیکاری قطع می شود؟
 • زمانی که بیمه شده مجددا به کار مشغول شود.
 • بیمه شده بدون عذر موجه از شرکت در دوره های کارآموزی یا سوادآموزی خودداری کند.
 • بیمه شده از قبول شغل تخصص خودو یا شغل مشابه خودداری ورزد.
 • بیمه شده بدون عذر موجه از حضور و غیاب در تاریخ مقرره اداره کار سرباز زند.در این صورت طی اعلام کتبی اداره کار به تامین اجتماعی مقرری تا زمان تعیین تکلیف قطع خواهد شد.
 • بیمه شده در زمان حضور کارشناس تامین اجتماعی در منزل حضور نداشته باشد. دراین صورت هم تا تعیین تکلیف مقرری قطع خواهد شد.
 • بیمه شده ضمن دریافت مقرری، مشمول استفاده از مستمری بازنشستگی یا از کارافتادگی کلی شود.
آیا مودیان برای تسلیم شکوائیه، اسناد و مدارک و ادای توضیحات می‌توانند به مرکز عالی دادخواهی مالیاتی و تشخیص صلاحیت حرفه‌ای مراجعه نمایند؟

تمام فرآیند ثبت نام، ثبت شکوائیه، دادرسی و صدور رای از طریق سامانه انجام و نیازی به مراجعه حضوری مودیان محترم نمی‌باشد.